JSSEC 0.02 SEK

0.2 SEK

Nyhetsrum

Press Release 25 augusti 2023 10:26

JS Securitys kvittningsemission är registrerad hos Bolagsverket

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. JS Security Technologies Group AB (publ) (”JS Security” eller “Bolaget”) har genomfört en riktad kvittningsemission […]

Press Release 24 augusti 2023 06:48

JS Security publicerar delårsrapporten för andra kvartalet (Q2) 2023

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) publicerar härmed delårsrapporten för andra kvartalet (Q2) 2023.

Press Release 26 juli 2023 11:57

JS Securitys företrädesemission är registrerad och handel med BTA upphör

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. JS Security Technologies Group AB (publ) (”JS Security” eller “Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av […]

Press Release 11 juli 2023 11:25

Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Vid extra bolagsstämma den 11 juli 2023 i JS Security Technologies Group AB fattades följande materiella beslut:   –          Riktade kvittningsemissioner   Bolagsstämman beslutade att genomföra en riktad kvittningsemission om cirka 3,9 MSEK.   Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att väsentligt reducera bolagets skuldsättning. När JS Security offentliggjorde förvärvet av StoneBeach AB den […]

Press Release 27 juni 2023 05:49

JS Security offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. JS Security Technologies Group AB (publ), (”JS Security” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets […]

Press Release 16 juni 2023 06:40

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare ingår lock-up avtal för aktier som tecknas i kvittningsemissionen

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ och/eller ’’Bolaget”) meddelar att lock-up avtal (‘’Avtalen’’) har undertecknats av styrelseledamöter och ledande befattningshavare avseende aktierna som de kommer att teckna i den kommande kvittningsemissionen. Avtalet syftar till att begränsa försäljning, överlåtelse eller överföring av aktierna under en period av tolv (12) månader efter emissionens genomförande.

Press Release 13 juni 2023 06:43

JS Security erhåller order om cirka 120 TSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) har idag, erhållit en order om cirka 120 TSEK. Ordern avser support- och underhåll av system kopplat till information- och dokumenthantering.

Press Release 13 juni 2023 06:43

JS Security erhåller order om cirka 120 TSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) har idag, erhållit en order om cirka 120 TSEK. Ordern avser support- och underhåll av system kopplat till information- och dokumenthantering.

Press Release 12 juni 2023 10:17

Kallelse till extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB, org.nr. 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma.   Tid och plats: Tisdagen den 11 juli 2023 klockan 11:00 i Bolagets lokaler på Kullagatan 8, 252 20 Helsingborg.   Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda […]