0

Newsroom

2023-07-11 11:25 Regulatory

Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Vid extra bolagsstämma den 11 juli 2023 i JS Security Technologies Group AB fattades följande materiella beslut:

 

          Riktade kvittningsemissioner

 

Bolagsstämman beslutade att genomföra en riktad kvittningsemission om cirka 3,9 MSEK.

 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att väsentligt reducera bolagets skuldsättning. När JS Security offentliggjorde förvärvet av StoneBeach AB den 12 december 2021 beslutades det även att tilläggsköpeskillingen i sin helhet skulle erläggas av nyemitterade aktier i bolaget.

 

          Beslut om riktad kvittningsemission

 

1. Rätt att teckna aktier ska tillkomma följande:

 

Namn

Belopp (SEK)

Antal aktier

Tommy Hammarström

1 039 998

  3 466 660

Fredrik Sundman

319 998

  1 066 660

Johan Fjeld

96 000

  320 000

Summa

1 455 996

 4 853 320

 

2. Teckningskursen har fastställts till 0,30 SEK per aktie och har bestämts utifrån teckningskursen i Företrädesemissionen, vilken styrelsen har bedömt vara av avgörande betydelse för marknadens prissättning av aktien.

 

3. Teckning av aktier sker på särskild teckningssedel inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Betalning ska ha skett senast två veckor från dagen för emissionsbeslutet och betalning genom kvittning av fordran kan ske. Styrelsen ska ha rätt att justera tiden för teckning och betalning.

 

4. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

 

5. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 485 332 kr och antalet aktier i bolaget kan öka med högst 1 455 966.

 

6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sverige AB.

 

          Beslut om riktad kvittningsemission av aktier med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

 

1. Rätt att teckna aktier ska tillkomma följande:

 

Namn

Belopp (SEK)

Antal aktier

Mårten Bergsten

1 743 999

  5 813 330

Salcinvest AB

240 000

  800 000

Niclas Folkesson

124 500

415 000

Pierre Grönberg

113 190

373 527

Anders Pätsi

100 638

335 460

Pontus Wilgodt

108 582

361 940

Liselott Lading

17 502

58 340

Paul Ulvinius

17 502

58 340

Summa

2 465 913

8 215 937

 

2. Teckningskursen har fastställts till 0,30 SEK per aktie och har bestämts utifrån teckningskursen i företrädesemissionen, vilken styrelsen har bedömt vara av avgörande betydelse för marknadens prissättning av aktien. Enligt styrelsens uppfattning saknas skäl att anta att en på detta sätt fastställd teckningskurs per aktie inte skulle ge uttryck för aktiernas marknadsvärde Den del av betalningen för aktierna som överstiger kvotvärdet ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

 

3. Teckning av aktier sker på särskild teckningssedel inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Betalning ska ha skett senast två veckor från dagen för emissionsbeslutet och betalning genom kvittning av fordran kan ske. Styrelsen ska ha rätt att justera tiden för teckning och betalning.

 

4. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

 

5. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 855 307 kr och antalet aktier i bolaget kan öka med högst 8 553 070.

 

6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sverige AB.

 

          Beslut om bolagsordningsändring

Bolagsstämman beslutade att bolagsordningen gränser för aktiekapital enligt 4 § och bolagsordningens gränser för antalet aktier enligt 5 § ska ändras till att fortsättningsvis ha följande respektive lydelse.

 

§ 4.

Aktiekapitalet ska vara lägst 5.173.764,80 kronor och högst 20.695.059,20 kronor.

 

§ 5.

Antalet aktier ska vara lägst 51.737.648  och högst 206.950.592.

 

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.

 

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2023-06-12.

Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB