0

Nyhetsrum

Press Release 16 maj 2024 07:30

JS Security publicerar delårsrapport för Q1 2024: Positivt kassaflöde och positiv EBITDA

Sammanfattning av första kvartalet (Q1) 2024

Rörelsens intäkter uppgick till 1,8 MSEK (2,0)
EBITDA förbättrades med 0,3 MSEK till 0,1 MSEK (-0,2)
Resultat efter finansiella poster ökade till -0,7 MSEK (-0,9)
Rörelseresultatet ökade till -0,6 MSEK (-0,9)
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,08)

Press Release 26 april 2024 11:43

Kommuniké från årsstämma i JS Security Technologies Group AB

Vid årsstämman den 26 april 2024 i JS Security Technologies Group AB fattades följande beslut:   Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.   Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.   Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och […]

Press Release 23 april 2024 06:00

JS Security påkallar vite med anledning av brutna lock up-avtal

JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 25 maj 2023 styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 11,6 MSEK samt en efterföljande riktad kvittningsemission (‘’Kvittningsemissionen’’) om cirka 3,9 MSEK. Kvittningsemissionen om totalt 12 695 730 aktier, som godkändes på extra bolagsstämma den 11 juli 2023, registrerades hos Bolagsverket den 25 augusti 2023.

Villkorat för genomförandet av kvittningsemissionen, i enlighet med pressmeddelandet daterat 16 juni 2023, var att styrelsemedlemmar samt ledande befattningshavare som tecknade sig i kvittningsemissionen, ingick lock up-avtal (‘’Avtalen’’). Avtalen syftar till att begränsa försäljning, överlåtelse eller överföring av aktierna under en period av tolv (12) månader efter emissionens genomförande.

Det har nu kommit till styrelsens kännedom att en (1) individ, direkt samt indirekt genom helägt företag, brutit mot två (2) ingångna lock up-avtal omfattande aktieposter om 415 000 aktier, respektive 800 000 aktier.

Press Release 12 april 2024 08:35

JS Security publicerar årsredovisning för 2023

JS Security Technologies Group AB:s årsredovisning för år 2023 finns nu tillgänglig på https://ir.jssecgroup.com/.

Press Release 19 mars 2024 07:30

Kallelse till årsstämma i JS Security Technologies Group AB

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB, org.nr. 559225-3123, kallas härmed till årsstämma den 26 april 2024 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Vasagatan 28, 111 20 Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 18 april 2024, dels anmäla sig till bolaget senast den […]

Press Release 22 februari 2024 06:30

JS Security publicerar bokslutskommuniké 2023

Sammanfattning fjärde kvartalet (Q4) 2023 Totala intäkterna ökade med cirka 91 procent till 2,1 MSEK (1,1) Justerad EBITDA förbättrades med cirka 70 procent till -0,3 MSEK (-1,0) Rörelseresultatet minskade under till -1,1 MSEK (-1,5) Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,14 SEK) Sammanfattning helår 2023 Totala intäkterna ökade med cirka 18 procent till 7,2 MSEK (6,1) Justerad EBITDA […]

Press Release 6 februari 2024 17:17

JS Security förlänger avtal till ett värde om 5,3 MSEK med svensk fordonstillverkare

JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) har idag förlängt sitt samarbete med en svensk fordonstillverkare, i enlighet med det ramavtal som ingicks i januari 2021. Förlängningen av avtalen, som träder i kraft omgående, uppgår till ett samlat värde om 5,3 MSEK och sträcker sig från den 1 januari 2024 till den 31 december 2024.

Press Release 16 november 2023 07:00

JS Security publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet (Q3) 2023

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) publicerar härmed delårsrapporten för tredje kvartalet (Q3) 2023.

Press Release 7 november 2023 11:24

Flaggningsmeddelande i JS Security

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag erhållit information om att aktieägaren Tommy Hammarström, genom avyttring av aktier i Bolaget passerat flaggningsgränsen om fem (5) procent. Per dagens datum, 7 november 2023, äger Tommy Hammarström 2 013 457 aktier, motsvarande ca 4,96 % av röster och kapital i JS Security Technologies […]