0

Newsroom

2024-04-26 11:43 Regulatory

Kommuniké från årsstämma i JS Security Technologies Group AB

Vid årsstämman den 26 april 2024 i JS Security Technologies Group AB fattades följande beslut:
 

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.
   
 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
   
 • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
   
 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av lägst fyra ordinarie styrelseledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.
   
 • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
   
 • Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anders Sandkvist Pätsi, Liselott Lading, Paul Ulvinius och Pontus Wilgodt. Anders Sandkvist Pätsi valdes till styrelsens ordförande.
   
 • Till revisor valdes Fineasity AB om. Fineasity AB har meddelat bolaget att Ben Behnam Mahajerzadeh-Heidari, auktoriserad revisor, kommer att verka som huvudansvarig revisor.
   
 • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag till bemyndigande intill nästa årsstämma.
   

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt. 

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2023-03-19.

Kommuniké från årsstämma i JS Security Technologies Group AB