0

Newsroom

2023-08-25 10:26 Regulatory

JS Securitys kvittningsemission är registrerad hos Bolagsverket

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

JS Security Technologies Group AB (publ) (”JS Security” eller “Bolaget”) har genomfört en riktad kvittningsemission av aktier (”Kvittningsemissionen”) som offentliggjordes den 25 maj 2023 och godkändes på extra bolagsstämma den 11 juli 2023. Kvittningsemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och totalt emitterades 12 695 730 aktier till en teckningskurs per aktie om 0,3 SEK.  

Genom Kvittningsemissionen ökar antalet aktier i JS Security med 12 695 730, från 27 934 409 aktier till 40 630 139 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 269 573 SEK, från 2 793 440,90 SEK till 4 063 013,90 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 31 procent av röster och kapital i Bolaget.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till JS Security i transaktionen och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

JS Securitys kvittningsemission är registrerad hos Bolagsverket