0

Nyhetsrum

Press Release 3 maj 2021 09:21

JS Securitys erbjudande tecknades till 1292 procent – handel i aktien väntas inledas på Spotlight Stock Market den 12 maj

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Press Release 15 april 2021 08:41

JS Security Technologies Group AB offentliggör noteringsmemorandum inför nyemission av units i samband med notering på Spotlight Stock Market

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (”Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående nyemission av units om ca 8 MSEK och planerad notering på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”), upprättat ett noteringsmemorandum (”Memorandum”).

Press Release 12 april 2021 16:00

JS Security Technologies Group AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Styrelsen för JS Security Technologies Group AB (”Bolaget” eller ”JS Security”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). I samband med den förestående noteringen erbjuds allmänheten att förvärva units i Bolaget om ca. 8 MSEK (”Erbjudandet”). En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1. Teckningstiden i Erbjudandet löper under perioden 19 april – 30 april 2021 och första handelsdag i Bolagets aktier beräknas till den 12 maj 2021.

JS Security har på förhand erhållit teckningsförbindelser om ca 5,3 MSEK, motsvarande ca 66 % av Erbjudandet. Bolagets notering är villkorad av att erforderlig ägarspridning uppnås och att Erbjudandet fulltecknas.