JSSEC 0.02 SEK

0.2 SEK

Nyhetsrum

Press Release 19 maj 2021 16:20

Förtydligande i samband med dagens rapporterade insynsförsäljning

Aleko Invest AB, som helägs av närstående till Hampus Nyström, VD för JS Security Technologies Group AB, har avyttrat 23 000 aktier. Hampus Nyström, VD, har ej avyttrat några aktier.

Press Release 14 maj 2021 13:23

JS Security presenterar nästa steg mot en nationell självförsörjande infrastruktur inom säker datalagring

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) presenterar nästa steg i Bolagets riktning mot att skapa ett nationellt självförsörjande datalagringssystem. I detta steg ligger initialt vidareutveckling av Bolagets grundinfrastruktur för att således skapa en ny produkt, som andra företag i sin tur kan använda sig utav vid byggnation av decentraliserade applikationer.
 

Press Release 12 maj 2021 08:09

JS Security lanserar ny webbsida och app för finansiell kommunikation

I samband med handelsstarten för JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ”Bolaget”) på Spotlight Stock Market så lanserar Bolaget en ny Investor Relations webbsida, investor.jssecurity.tech, och en mobilapp med ny grafisk profil.
 

Press Release 12 maj 2021 06:12

Första handelsdag för JS Security

JS Security Technologies Group AB meddelar att handel i bolagets aktier (kortnamn: JSSEC) inleds idag på Spotlight Stock Market i Stockholm.
 

Press Release 3 maj 2021 09:21

JS Securitys erbjudande tecknades till 1292 procent – handel i aktien väntas inledas på Spotlight Stock Market den 12 maj

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Press Release 15 april 2021 08:41

JS Security Technologies Group AB offentliggör noteringsmemorandum inför nyemission av units i samband med notering på Spotlight Stock Market

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (”Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående nyemission av units om ca 8 MSEK och planerad notering på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”), upprättat ett noteringsmemorandum (”Memorandum”).

Press Release 12 april 2021 16:00

JS Security Technologies Group AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Styrelsen för JS Security Technologies Group AB (”Bolaget” eller ”JS Security”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). I samband med den förestående noteringen erbjuds allmänheten att förvärva units i Bolaget om ca. 8 MSEK (”Erbjudandet”). En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1. Teckningstiden i Erbjudandet löper under perioden 19 april – 30 april 2021 och första handelsdag i Bolagets aktier beräknas till den 12 maj 2021.

JS Security har på förhand erhållit teckningsförbindelser om ca 5,3 MSEK, motsvarande ca 66 % av Erbjudandet. Bolagets notering är villkorad av att erforderlig ägarspridning uppnås och att Erbjudandet fulltecknas.