0

Newsroom

2021-05-03 09:21 Regulatory

JS Securitys erbjudande tecknades till 1292 procent – handel i aktien väntas inledas på Spotlight Stock Market den 12 maj

På fredagen den 30 april 2021 avslutades teckningsperioden i JS Security Technologies Group AB:s (”JS Security” eller ”Bolaget”) unitemission inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet om 8 MSEK övertecknades kraftigt och den totala teckningen uppgick till cirka 103 MSEK från över 790 investerare, vilket motsvarar en total tecknings­grad om 1292 procent. Erbjudandet om 8 MSEK säkerställdes av teckningsåtagare till cirka 66 procent, motsvarande 5,3 MSEK. Utöver teckningsåtagarnas åtagande kvarstod 2,7 MSEK i det öppna erbjudan­det som övertecknades till cirka 3 829 procent. Bolaget tillförs därmed 497 nya aktieägare genom Erbjudandet.

“Det är väldigt roligt att se det stora intresset och den kraftiga överteckningen. Den höga teckningsgraden visar också på hur viktigt och intressant området cybersäkerhet är. Det är med stor glädje vi välkomnar våra nytillkomna aktieägare.”, säger Hampus Nyström, VD JS Security.

Teckning

Erbjudandet tecknades till 1292 procent, vilket innebär att 1 333 334 aktier och 1 333 334 teckningsoptioner emitteras och Bolaget tillförs därmed 8 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader.

Tilldelning

Till följd av det stora intresset har inte alla tecknare erhållit tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för emission, sker i enlighet med de principer som angivits i investeringsmemoran­dumet vilket offentliggjordes den 15 april 2021. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktier och teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 3 maj 2021.

Aktier och aktiekapital

Efter registreringen av samtliga aktier och teckningsoptioner i emissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 5 000 000 till 7 666 667 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 1 333 334. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka från 500 000 SEK till 633 333,4 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 1 333 334 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 133 333,4 SEK

Preliminär tidplan

– Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 3 maj 2021
– Likviddag är den 5 maj 2021
– Första handelsdag för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market är beräknad till den 12 maj 2021 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hampus Nyström, VD
E-post: hampus@jssecurity.tech

ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

Viktig information

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i JS Security Technologies Group AB i någon jurisdiktion. 

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det Memorandum som offentliggörs genom detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

 

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-03 11:22 CET.

Release