JSSEC 0.02 SEK

0.2 SEK

Newsroom

2021-04-15 08:41 Regulatory

JS Security Technologies Group AB offentliggör noteringsmemorandum inför nyemission av units i samband med notering på Spotlight Stock Market

Offentliggörande av Memorandum

För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till det Memorandum som upprättats av Bolaget. Memorandumet och anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.jssecurity.tech) och Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Erbjudandet i sammandrag:

Erbjudandet: Erbjudandet avser köp av Units. En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Dessa teckningsoptioner, som ges ut vederlagsfritt, ger innehavaren rätten att under perioden 2-13 maj 2022 teckna nyemitterade aktier till en kurs uppgående till 8,50 SEK. Det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en (1) ny aktie. 

Teckningsperiod: 19 – 30 april 2021

Teckningskurs: 6,00 SEK per Unit

Minsta teckningspost: 800 units motsvarande 4 800 SEK

Antal units i Erbjudandet: 1 333 334 Units

Emissionsbelopp: ca. 8 MSEK

Emissionskostnader: ca. 1 MSEK

Pre-money värdering: 30 MSEK

Teckningsförbindelser: ca. 5,3 MSEK motsvarande ca. 66 % av Erbjudandet

Preliminär första dag för handel: 12 maj 2021

Notering på Spotlight Stock Market 

JS Security Technologies Group AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 100 procent av emissionen (motsvarande cirka 8 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hampus Nyström, VD
E-post: hampus@jssecurity.tech

ir@jssecurity.tech

Viktig information

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i JS Security Technologies Group AB i någon jurisdiktion. 

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det Memorandum som offentliggörs genom detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

js-security-technologies

Release

js-security-technologies