0

Newsroom

2023-10-24 11:32 Regulatory

JS Securitys styrelseordförande avgår ur styrelsen

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’), meddelar idag att Niclas Folkesson, styrelseordförande och ledamot i JS Security, har i samråd med styrelsen, beslutat att avgå på egen begäran med anledning av en uppkommen intressekonflikt.

Niclas har under sin tid som styrelseordförande, arbetat utifrån bolagets och aktieägarnas intressen. Med anledning av den uppkomna intressekonflikten beslutar Niclas Folkesson att avgå.

JS Securitys styrelse har utsett styrelseledamoten Anders Sandkvist Pätsi som tillförordnad styrelseordförande. Anders tillträder sin roll som tf styrelseordförande omgående.

‘’Vi är tacksamma för Niclas insatser som styrelseordförande och vill samtidigt uttrycka våra bästa önskningar för hans framtid", säger Mårten Bergsten, vd, JS Security

Enligt JS Securitys bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter. Efter Niclas Folkessons avgång kommer styrelsen att ha fyra (4) ledamöter, vilket uppfyller kraven i bolagsordningen.

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-24 13:32 CET.

JS Securitys styrelseordförande avgår ur styrelsen