0

Newsroom

2023-10-04 07:10 Regulatory

Styrelseledamot avgår på egen begäran

Pierre har beslutat att avsluta sin tid som styrelseledamot i JS Security och planerar att officiellt avgå den 6 oktober 2023. Beslutet grundar sig i oenigheter angående bolagets framtida inriktning och prioriteringar.

Enligt JS Securitys bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter. Efter Pierre Grönbergs avgång kommer styrelsen att ha fem ledamöter, vilket uppfyller kraven i bolagsordningen.

Styrelsen kommer att inleda en process med att hitta en lämplig ersättare till den vakanta styrelseplatsen.

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-04 09:10 CET.

Styrelseledamot avgår på egen begäran