JSSEC 0 SEK

0.147 SEK

Newsroom

2023-06-07 06:43 Regulatory

Teckningsperioden i JS Securitys företrädesemission inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. 

Idag, den 7 juni 2023, inleds teckningsperioden i JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vilken offentliggjordes den 25 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 7 juni till och med den 21 juni 2023. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 21 juni 2023.

Företrädesemissionen i sammandrag:

Teckningsperiod: 7 juni 2023 – 21 juni 2023

Handel med teckningsrätter: 7 juni 2023 – 16 juni 2023

Villkor: Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 2 juni 2023 var registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätten att teckna tre (3) nyemitterade aktier. 

Teckningskurs: 0,30 SEK per aktie.

Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 11,6 MSEK före emissionskostnader. 

Garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 39 procent av garantiåtaganden.
Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar och anmälningssedlar finns tillgängligt hos JS Security samt på Bolagets (https://investor.jssecurity.tech/investerare/), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Göteborg Corporate Finances (www.gcf.se) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor. 

Rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut. 

Teckningsperioden i JS Securitys företrädesemission inleds idag