JSSEC 0.02 SEK

0.2 SEK

Newsroom

2023-06-16 06:40 Regulatory

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare ingår lock-up avtal för aktier som tecknas i kvittningsemissionen

JS Security meddelar idag att ett antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare har undertecknat lock-up avtal avseende de aktier de kommer att teckna i den kommande kvittningsemissionen. Aktieägarna som har undertecknat avtalen har förbundit sig att inte sälja, överlåta eller på något sätt överföra sina aktier i Bolaget. Avtalen är giltiga under en period om tolv (12) månader från och med utgivelsedatumet för aktierna.

 

Avtalen tillämpas på nedanstående styrelseledamöter samt ledande befattningshavare som deltar i den riktade kvittningsemissionen, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 25 maj 2023 och är planerad att genomföras efter extra bolagsstämman den 11 juli 2023. Avtalen är villkorade av att minst 2/3 av aktieägarna röstar för beslutet vid ovan nämnd bolagsstämma och att kvittningsemissionen således genomförs.

 

Befattning

Namn

Antal aktier

Verkställande direktör

Mårten Bergsten

5 813 330

 

Salcinvest AB*

800 000

Styrelseledamot & produktägare

Pierre Grönberg

710 660

Styrelseordförande

Niclas Folkesson

415 000

Styrelseledamot

Anders Sandkvist-Pätsi

361 940

Styrelseledamot

Pontus Wilgodt

335 460

*Salcinvest AB ägs och kontrolleras till 100% av JS Securitys styrelseordförande Niclas Folkesson.

 

”Att som VD för JS Security underteckna lock-up avtalet för de aktier jag kommer att teckna i den kommande kvittningsemissionen är en självklarhet för mig. Lojalitet och förtroende är grundstenarna i JS Securitys verksamhet. Genom att våra styrelseledamöter och ledande befattningshavare också undertecknar avtalen, visar de sitt starka åtagande för företagets långsiktiga framgång. Dessa avtal är ett starkt bevis på deras hängivenhet och säkerställer att vi gemensamt prioriterar JS Securitys stabilitet och tillväxt framför personliga vinningar. Jag värdesätter deras lojalitet och förtroende, då det stärker vår vision och skapar en stark grund för framtiden.”, säger Mårten Bergsten, VD, JS Security.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare ingår lock-up avtal för aktier som tecknas i kvittningsemissionen