JSSEC 0 SEK

0.163 SEK

Newsroom

2023-04-24 06:42 Regulatory

Rättelse: JS Security publicerar årsredovisningen för 2022

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ och/eller ‘’Bolaget’’) har idag publicerat årsredovisningen för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil eller på Bolagets hemsida: https://investor.jssecurity.tech

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Jag vill fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, av vilken framgår att bolagets finansiering och fortlevnadsförmåga de närmsta 12 månaderna är betingad av möjligheten av kapitalintag.

Detta förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Jag har inte modifierat mina uttalanden på grund av detta.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2022-04-05 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Tidigare revisor har inte upprättat anmälan om sitt förtida utträde enligt 9 kap. 23 § aktiebolagslagen eller underrättelse enligt 9 kap. 23a aktiebolagslagen

Rättelse: JS Security publicerar årsredovisningen för 2022

JS-Security-Technologies-Group-AB-A rsredovisning-2022