JSSEC 0.02 SEK

0.2 SEK

Newsroom

2021-07-12 07:33 Regulatory

Kallelse till extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB (publ)

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB (publ), org.nr. 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma. 
Tid och plats: fredagen den 30 juli 2021 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 22 juli 2021. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: JS Security Technologies Group AB (publ); BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: info@jssecurity.tech

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 22 juli 2021, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande & sekreterare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av revisor
  8. Stämmans avslutande

 

Styrelsens förslag till punkten 7

Punkt 7

Styrelsen föreslår om nyval av Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor. 

 

Majoritetskrav för beslut 

För giltigt beslut enligt punkten 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Antal aktier och röster 

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 6 333 334 stycken.  

 

Fullständiga handlingar 

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, senast två veckor före stämman och sändas ut utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin post- eller emailadress. Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Stockholm i juli 2020
JS Security Technologies Group AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.
Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Kallelse till extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB (publ)