0

Newsroom

2023-11-16 07:00 Regulatory

JS Security publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet (Q3) 2023

Intäkterna ökade under det tredje kvartalet med cirka 9 procent till 1,4 MSEK (1,3 MSEK). Ackumulerat för året landade våra intäkter på 5,1 MSEK (5,0 MSEK). Ökningen härleds till avtalsutökningar hos befintliga kunder.

EBITDA för perioden har förbättrats med cirka 17 procent till -1 MSEK (-1,2 MSEK). För de senaste nio månaderna har EBITDA förbättrats till -2,1 MSEK (-4,6 MSEK), en minskad förlust om cirka 54 procent. Förbättringen är en del av våra kostnadsintiativ som pågått under året.

Tredje kvartalet (Q3), 1 juli 2023 – 30 september 2023 i sammandrag

  • Totala intäkter uppgick till 1,4 MSEK (1,3 MSEK)
  • EBITDA uppgick till -1 MSEK (-1,2 MSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,8 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,21 SEK)

Händelser under perioden 1 juli 2023 – 30 september 2023

  • JS Securitys företrädesemission är registrerad och handel med BTA upphör.
  • Bolagsstämman beslutade att genomföra den riktade kvittningsemissionen om cirka 3,9 MSEK.

Vd har ordet

Det tredje kvartalet har präglats av förändringar och framsteg för JS Security.

Under denna period har våra intäkter ökat med cirka 9 procent, främst som ett resultat av merförsäljning och avtalsutökningar hos befintliga kunder. Tillväxten är en indikation på vårt fortsatta engagemang att möta våra kunders behov och leverera innovativa lösningar.

En aspekt som har blivit alltmer framträdande är längden på våra säljcykler. Både JS Security och Stonebeach erbjuder produkter och tjänster som kräver mer än en enkel “plug-and-play”-installation. Vårt arbete inleds långt före implementeringen och inkluderar omfattande förberedelser. Det är i dessa tidiga faser som vi identifierar och anpassar oss till våra kunders specifika utmaningar och behov. Denna anpassning kräver noggrann planering, strukturering och resursallokering, vilket i sin tur kan resultera i större avtal än vid mer standardiserade onboarding-processer.

Vi har även under den senaste perioden utvärderat vår strategi för det egenutvecklade nodnätverket, som utgör den grundläggande infrastrukturen för våra produkter. Tidigare prioriterade vi en publik version av nätverket som skulle vara tillgänglig för en bred användarskara till en låg kostnad. Vi har insett att det är mer fördelaktigt att erbjuda skräddarsydda nätverkslösningar som anpassas för att möta de unika behoven hos varje enskild slutkund.

Detta skifte i fokus, från en allmän till en mer privat och skräddarsydd inställning, möjliggör en bättre anpassning till kraven från våra potentiella kunder, inklusive stora företag som söker dedikerade nodnätverk, molnleverantörer som strävar efter säker lagring och app-/programvaruföretag som planerar att bygga sina lösningar på vår teknologi.

Samtidigt har vi initierat aktiviteter inom två parallella områden. Å ena sidan strävar vi efter att öka omsättningen för Stonebeach och därmed möjligheten till snabbare intäkter. Å andra sidan, inom JS Security, utvärderar vi möjligheter för fortsatt produktutveckling i samarbete med externa partners. Produktutveckling är en kontinuerlig process, men vi har insett behovet av att justera våra resursallokeringar, både i termer av tid och ekonomi.

Vidare är det värt att notera att vår EBITDA har förbättrats under perioden. Förbättringen beror på de kostnadsinitiativ vi har genomfört och genomför. IT-kostnader, externa konsulter och anställda är exempel på berörda poster. Initiativen är en nödvändig del av vårt åtagande att skapa en stark och hållbar ekonomisk grund för framtiden.

Stockholm 16 november 2023

Mårten Bergsten
Verkställande direktör

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på JS Securitys webbplats (https://ir.jssecgroup.com/rapporter/) samt som en bifogad fil.

 

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-16 08:00 CET.

JS Security Delårsrapport Q3 2023