JSSEC 0.01 SEK

0.1455 SEK

Newsroom

2024-02-22 06:30 Regulatory

JS Security publicerar bokslutskommuniké 2023

Sammanfattning fjärde kvartalet (Q4) 2023

  • Totala intäkterna ökade med cirka 91 procent till 2,1 MSEK (1,1)
  • Justerad EBITDA förbättrades med cirka 70 procent till -0,3 MSEK (-1,0)
  • Rörelseresultatet minskade under till -1,1 MSEK (-1,5)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,14 SEK)

Sammanfattning helår 2023

  • Totala intäkterna ökade med cirka 18 procent till 7,2 MSEK (6,1)
  • Justerad EBITDA förbättrades med cirka 56 procent till -2,4 MSEK (-5,5)
  • Rörelseresultatet minskade med cirka 27 procent till -5,3 MSEK (-7,5)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,62 SEK)

Vd har ordet

Kära aktieägare, 

Under 2023 har JS Security präglats av en konstant strävan mot innovation och tillväxt fortsatt att utvecklas i rätt riktning. Under detta år har vi inte bara fortsatt att leverera, utan även arbetat aktivt för att bygga en stabil finansiell grund som koncernen kan vila sig emot. Jag ser att vi gjort framsteg och vi har uppnått mycket, men vi har fortsatt mer att göra och ser med tillförsikt fram emot vad framtiden har att erbjuda. 

Under början av året säkrade vi flera betydande order, vilket understryker efterfrågan på våra lösningar inom säker dokumenthantering. Det återkommande förtroendet från en av våra nyckelkunder är ett tydligt erkännande av vår expertis inom informationssäkerhet och dokumenthantering, och det stärker vår ställning som en pålitlig och ansvarsfull partner. 

Vi har under året aktivt genomfört initiativ för att optimera vår kostnadsstruktur och minska kostnadsmassan, vilket har visat sig gett resultat jämfört med föregående år. Därtill har vi genomfört betydande förändringar inom bolagsstyrning och ledningssammansättning. Mitt tillträde som VD är en del av dessa förändringar, vilket jag ser som avgörande för att säkerställa att JS Security förblir på rätt spår och fortsätter att driva innovation och hållbar tillväxt inom våra verksamhetsområden. 

Vår produktportfölj har fortsatt att utvecklas för att möta de skiftande kraven på marknaden. Genom att investera i forskning och utveckling strävar vi alltid efter att ligga i framkant av branschens utveckling. Vårt fokus på decentraliserade lösningar och användningen av blockchain-teknologi är central i vår strävan att erbjuda våra kunder ännu säkrare och effektiva alternativ för att skydda deras data. Vårt partnerskap med Oracle kompletterar vårt erbjudande genom att ge oss möjlighet att leverera omfattande och skräddarsydda dokumenthanteringslösningar. 

Vi kan inte förbise det omvärldsläge som präglas av en eskalerande hotbild inom cybersäkerhet. Med den ökade digitaliseringen av samhället och affärsverksamheter, samt genom påverkanskampanjer från fientliga stater, har vi sett en dramatisk ökning i cyberkriminaliteten, dataintrång och attacker, vilket är en utmaning för företag och organisationer världen över. Denna utveckling kräver inte bara en reaktiv, utan även en proaktiv och strategisk ansats för att säkerställa skyddet av känslig data och infrastrukturer. 

Jag anser oss vara väl positionerade för att dra nytta av den ökade efterfrågan på robusta och innovativa lösningar för informationssäkerhet och dokumenthantering. Vår breda erfarenhet ger oss en fördel i att möta dessa utmaningar. 

Jag vill ta tillfället i akt att uttrycka min tacksamhet till alla på JS Security för ert arbete och engagemang under det gångna året. Det är er professionalism som driver oss framåt och som gör det möjligt för oss att nå våra mål. 

Nu blickar vi framåt mot år 2024 och gör detta till ett år att lägga till historieböckerna.

Stockholm 22 februari 2024 

Mårten Bergsten 
Verkställande direktör 

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-22 07:30 CET.

JS Security publicerar bokslutskommuniké 2023

JS Security - Bokslutskommunike 2023