0

Newsroom

2024-04-23 06:00 Regulatory

JS Security påkallar vite med anledning av brutna lock up-avtal

Styrelsen har uppmärksammats på att en individ avyttrat samtliga av sina aktier i Bolaget både direkt samt indirekt genom helägt företag, vilket sedermera även har bekräftats genom kontroll av Bolagets aktiebok. Mot bakgrund av detta har JS Security, i samråd med Göteborg Corporate Finance AB (‘’GCF’’), beslutat att påkalla vite i enlighet med tillämplig klausul i lock up-avtalen. GCF agerade rådgivare i företrädesemissionen samt kvittningsemissionen och är motpart i lock up-avtalen, Bolaget ämnar att uppdatera om händelseförloppet allt eftersom det utvecklas.

"Styrelsen ser mycket allvarligt på denna incident där avtal har ingåtts för att skydda aktieägarnas intressen. Lock up-avtal avser att skapa förtroende mellan bolaget och marknaden, och vi tycker det är djupt beklagligt när en enskild individ väljer att handla på ett sätt som underminerar detta förtroende. Aktieägarnas förtroende är av yttersta vikt för oss och JS Security tar starkt avstånd från denna typ av agerande. Vi som styrelse kommer alltid att agera för våra aktieägares intressen och det är med anledning av detta som vi väljer att agera kraftfullt och driva ärendet vidare. Bolaget och ledningen fortsätter det operativa arbetet som vanligt." säger Anders Sandkvist Pätsi, tf. styrelseordförande, JS Security

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-23 08:00 CET.

JS Security påkallar vite med anledning av brutna lock up-avtal