0

Newsroom

2023-06-27 05:49 Regulatory

JS Security offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

JS Security Technologies Group AB (publ), (”JS Security” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier som styrelsen beslutade om den 25 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 21 juni 2023, har tecknats till cirka 4,5 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 38,7 procent där cirka 27,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 1,6 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och cirka 9,6 procent tecknas av emissionsgaranter.

 

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 21 juni 2023. Det slutgiltiga utfallet visar att totalt 14 999 997 aktier har tecknats i Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 38,7 procent av Företrädesemissionen. 10 673 067 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 27,5 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 605 174 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen och 3 721 756 aktier tecknas av emissionsgaranter, vilket motsvarar cirka 9,6 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader.

 

Kommentar från Mårten Bergsten, VD

Jag vill rikta mitt tack till er som har deltagit i företrädesemissionen och visat ert fortsatta stöd för JS Security. Även om vi inte nådde den önskade teckningsgraden, vill jag betona att vi fortfarande är positiva och fast beslutna att fortsätta genomföra våra planer samt aktiviteter för att främja koncernens tillväxt och framgång.

 

Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att stärka JS Securitys position på marknaden samt skapa värde för våra aktieägare och kunder. Med hjälp av emissionslikviden kommer vi att genomföra en rad aktiviteter för att säkerställa koncernens tillväxt och utveckling. Vårt fokus kommer att ligga på sälj- & marknadsföring, verksamhetsoptimering samt identifiering av nya tillväxtmöjligheter.

 

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som anges i det memorandum som Bolaget offentliggjorde den 5 juni 2023 med anledning av Företrädesemissionen (”Memorandumet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

 

Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 14 999 997 från 12 934 412 aktier till 27 934 409 aktier, och aktiekapitalet ökar med 1 499 999,70 SEK, från 1 293 441,20 SEK till 2 793 440,90 SEK.

 

Betalda tecknade aktier (”BTA”)

Handel med BTA sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTA till aktier genomförs, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 28, 2023.

 

Ersättning till emissionsgaranter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

 

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

JS Security offentliggör utfall i företrädesemission