0

Newsroom

2022-07-15 15:47 Regulatory

JS Security genomför riktad emission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

Som tidigare kommunicerats i samband med företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 28 april 2022, beslutat om en riktad emission av totalt 187 106 aktier i Bolaget. Syftet med den riktade emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna i enlighet med ingångna garantiavtal. 

Teckningskursen uppgick till cirka 1,20 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 10 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för JS Securitys aktie på Spotlight Stock Market under perioden 6 juli 2022 till och med den 12 juli 2022. Styrelsen har vidare beslutat att betalning för aktierna ska erläggas genom kvittning av respektive teckningsberättigades fordran på Bolaget avseende garantiersättning. Genom den riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 18 710,6 SEK genom utgivande av 187 106 aktier. 

Rådgivare 

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Shortly Law AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Partner Fondkommission agerar emissionsinstitut. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Pierre Grönberg VD 
JS Security Technologies Group AB 

JS Security genomför riktad emission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen