0

Newsroom

2024-02-06 17:17 Regulatory

JS Security förlänger avtal till ett värde om 5,3 MSEK med svensk fordonstillverkare

''Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet vi fått. Att ha både ramavtalet och avtalsförlängningarna på plats är en bekräftelse på förmåga att leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet och utveckla relationen med kunden under året,'' säger Mårten Bergsten, vd, JS Security.

JS Security stärker sin relation genom att förlänga avtalen med en svensk fordonstillverkare. Förlängningen av avtalen, som träder i kraft omgående, uppgår till ett samlat värde om 5,3 MSEK och sträcker sig från den 1 januari 2024 till den 31 december 2024.

Samarbetet inkluderar i den ena delen IT-tjänster såsom drift, underhåll, support, projektledning samt förvaltning och utveckling av applikationer. Här inkluderas även licenskostnader och driftkostnader för den tekniska plattformen. Den andra delen innefattar huvudsakligen konsulttjänster för administration av applikationen. 

Förlängningen bekräftar JS Securitys expertis inom informationssäkerhet och dokumenthantering, vilket ytterligare stärker Bolagets ställning som en pålitlig partner för den svenska fordonstillverkaren.

Utöver det initiala avtalsvärdet om 5,3 MSEK, ser JS Security möjligheter att utöka samarbetet ytterligare med kunden under året. Eventuell ytterligare ersättning baseras på överenskommen timdebitering för arbete som överstiger de förutbestämda timmarna i enlighet med avtalen.

I enlighet med avtalsklasuler har JS Security och motparten kommit överens om att inte offentliggöra namnet på företaget i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-06 18:17 CET.

JS Security förlänger avtal till ett värde om 6,1 MSEK med svensk fordonstillverkare