JSSEC 0 SEK

0.147 SEK

Newsroom

2022-10-06 07:02 Non-Regulatory

Vad är Web3 för något? Hur kommer datalagring att se ut i framtiden?

Den första versionen av internet, kom att kallas Web1. Web1 användes mellan år 1989 – 2004 och syftade till att underlätta informationsdelning samt fungera som ett ständigt levande digitalt uppslagsverk. Internet som det användes då, är annorlunda mot vad det är idag. Tex var annonser och reklam på hemsidor förbjudet. Sociala medier såsom Facebook, Twitter och Youtube existerade ännu inte. Internet var även väldigt dyrt att använda. Användaren betalade för varje sida man besökte, till skillnad från idag då man endast betalar, ofta ett fast pris, för hastigheten på uppkopplingen. Användandet av internet var av förståeliga skäl inte särskilt utbrett under denna period.

Allt detta ändrades under år 2004 när Facebook lanserades. Världen såg helt plötsligt nya användningsområden för internet. Det nya internet kom att kallas Web2. De stora sociala medierna ex. Facebook, Youtube, Twitter m.f. såg ljuset under denna startperiod för Web2 – d.v.s. runt år 2004 – 2006. Web2 är det internet som vi fortfarande använder och är byggt med syftet att dela information. 

Det explosionsartade användandet av olika sociala medier skapade en internetrevolution. Det blev lättare för användare att dela information och visa upp sin kreativitet med hela världen som publik. I och med den stora ökningen av internet och diverse sociala medier, sänktes priset på internet kraftigt – internet blev mer utspritt och har växt till det vi använder idag.

Nästa epok i internets utveckling är att individualisera all data som lagras genom internet. Denna utveckling är möjlig tack vare de framsteg som gjorts inom områden såsom AI och Blockkedjeteknik. Denna utveckling kallas Web3. Web3 använder sig av olika typer av decentraliserade protokoll och blockkedjor för att göra det lagrade materialet oåtkomligt för utomstående. Blockkedjorna bidrar med att ytterligare öka säkerheten genom att verifiera vem som är behörig att se och ändra den lagrade datan. På så sätt skapas decentraliserade och ogenomträngliga databaser. 

Vi går mot en ny spännande era inom internets användning. En era där JS Security är med och driver utvecklingen framåt. Web3 kan kännas som långt bort, men många delar av det används redan idag. Vi ger våra kunder en smidig övergång till Web3. Dessutom kan våra kunder nyttja fördelarna med Web3 redan idag – utan att behöva vänta på den ‘’officiella lanseringen’’.

Vad är Web3 för något? Hur kommer datalagring att se ut i framtiden?