0

Newsroom

2022-03-31 08:17 Regulatory

Uppdaterad kallelse till årsstämma JS Security Technologies Group AB

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB, org.nr. 559225-3123, kallas härmed till årsstämma den 28 april 2022 kl.10:00 i Convendums lokaler på Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 20 april 2022, dels anmäla sig till bolaget senast den 22 april 2022 skriftligen på adressen JS Security Technologies Group AB, Box 5141, 102 43 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post ir@jssecurity.tech. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt, registreringsbevis och andra ev. nödvändiga behörighetshandlingar. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 20 april 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum bör underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut 
Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utges med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. 

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Per Holmstedt och Pontus Wilgodt. Då Christian Kronegård och Hans Orre avböjt omval, föreslås nyval av Niclas Folkesson, Pierre Grönberg och Anders Pätsi till ordinarie styrelseledamöter. Niclas Folkesson föreslås väljas till styrelsens ordförande. Niclas Folkesson och Anders Pätsi presenteras kort nedan.

Niclas Folkesson (född 1971)

Niclas har mer än 20 års erfarenhet av att leda personalutveckling, processförbättring och organisationsutveckling. Specialkompetens inom ledningsgruppstöd för effektivitetsförbättring. Han har mer än 10 års erfarenhet av styrelsearbete, med fokus på förändring och tillväxt. Niclas sitter i styrelsen för Hoi Publishing AB, Adme AB, SALCINVEST AB, Q.R.T QARAT AB, INEA AB, LeadersAPP AB, Cabello Helsingborg AB, CORECODE International AB, Laheredia AB samt Frisörgrossisten Cabello AB. 

Några av Niclas övriga uppdrag:
• Organisation och affärsutveckling.
• Förändringshantering för att påskynda integrationen av en vinnande och förbättrad strategi.
• Långsiktigt stöd till kund med rådgivning, struktur och finansiering.

Anders Pätsi (född 1986)

Anders har över 12 års dokumenterad erfarenhet från arbete inom finans-, treasury- samt andra ekonomihanteringsfunktioner. Han innehar idag en nyckelposition som ekonomichef på Scandinavia Service Partner AB (SSP), vars moderbolag är börsnoterat på London Stock Exchange. Anders sitter i styrelsen för Scandinavian Service Partner AB, SSP Newco AB, SSP Sweden Financing AB samt Medica Group Scandinavia AB.

Som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB, med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor föreslås ske enligt godkänd räkning.

Pierre Grönberg (född 1996)

Pierre är Bolagets CTO samt grundare av JS Security. Pierre är en IT-entreprenör med många års erfarenhet av systemutveckling. Han har grundat ett flertal företag inom IT & driver idag ett prisbelönt teknikföretag inom systemutveckling. Pierre sitter i styrelsen för JS Security Technologies AB, Adme AB, Sunread Sweden AB, Helsingborg Development Lab AB, Kepler Technologies AB samt HDL Group AB.

Bemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt 

Årsredovisningar och revisionsberättelser, förslag samt ev. övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos JS Security Technologies Group AB:s kontor samt på bolagets hemsida, www.jssecurity.tech, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. 

Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.
 
Stockholm i mars 2022
Styrelsen
JS Security Technologies Group AB

Uppdaterad kallelse till årsstämma JS Security Technologies Group AB