JSSEC 0.26 SEK

0.94 SEK

Newsroom

2022-06-10 12:24 Regulatory

JS Security Technologies Group AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av föreliggande företrädesemission

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) meddelar att informationsmemorandumet med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission (”Företrädesemissionen”) har godkänts av Spotlight Stock Market. Informationsmemorandumet och annan relevant information kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.jssecurity.tech, på Partner Fondkommission AB:s hemsida www.partnerfk.com samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com. 

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen har beslutat, med stöd av bemyndigande från årstämman den 28 april 2022 om en företrädesemission om högst 6 890 436 aktier, som vid fullteckning tillför JS Security 8,96 miljoner kronor. 

Den som på avstämningsdagen den 9 juni 2022 var registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sitt befintliga innehav, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,3 kronor per aktie.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,3 kronor per aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,87 MSEK, varav cirka 0,41 MSEK avser kvittning av lånefordran mot Bolaget, och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 6,75 MSEK. Således är motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemissionen säkrad, Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden. 

Teckningsperioden i företrädesemissionen löper mellan den 13 – 28 juni 2022.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 0,87 MSEK, motsvarande cirka 9,7 procent av Företrädesemissionen samt garantiåtaganden om cirka 6,75 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Företrädesemissionen.
 

Tidplan för Företrädesemissionen

7 juni 2022 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
8 juni 2022 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
9 juni 2022 Avstämningsdag för Företrädesemissionen
10 juni 2022 Offentliggörande av memorandum
13-28 juni 2022 Teckningsperiod
13-23 juni 2022 Handel i teckningsrätter
13 juni till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket Handel med BTA
Omkring 1 juli 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Shortly Law AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Partner Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För frågor hänvisas till:

Pontus Wilgodt, tf VD
JS Security Technologies Group AB

VIKTIG INFORMATION

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-10 14:24 CET.

JS Security Technologies Group AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av föreliggande företrädesemission

JS-Security-Informationsmemorandum