JSSEC 0.26 SEK

0.94 SEK

Newsroom

2022-08-25 08:10 Regulatory

JS Security publicerar kvartalsrapport för det andra kvartalet 2022

Nedan följer en kort sammanfattning av kvartalsrapporten. Fullständig kvartalsrapport finns tillgänglig på JS Securitys hemsida (https://investor.jssecurity.tech/rapporter/) samt som bifogad fil.

Finansiell sammanställning för perioden april 2022 – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 089 Tkr (185 Tkr).
 • Bruttoresultat uppgick till 1 888 Tkr (171 Tkr)
 • Justerad EBITDA uppgick till -2 655 Tkr (-1 303 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 029 Tkr (-1 433 Tkr).

Väsentliga händelser under perioden april 2022 – juni 2022

 • Genomförande av en företrädesemission som tillför bolaget 7 613 932 kronor före emissionskostnader.
 • Tillsättande av nya styrelseledamöter med, för bolaget, strategiska kompetenser.
 • Bolagets grundare Pierre Grönberg tillträder som permanent VD för att strategiskt utveckla bolaget och öka bolagets försäljning.
 • Ingående av partneravtal med Gartner Group för att accelerera marknadsstrategier inom försäljning.
 • StoneBeach har under kvartalet utvecklats positivt med intressanta dialoger tillsammans med existerande och nya kunder.

Väsentliga händelser efter perioden april 2022 – juni 2022

 • JS Security öppnar ny kommunikationskanal för investerare och intressenter för att på ett enklare sätt kommunicera och publicera information för att nå en bredare målgrupp av investerare och intressenter.
 • JS Security och StoneBeach har intensifierat en aktiv integration mellan bolagen. Syftet med detta arbete är att ta fram en gemensam produkt som kan säljas till StoneBeach befintliga kunder.
 • Tillsammans med Gartner Group skapat en ”GTM” (Go-to-market strategi) där fokusområden är segmentering och paketering samt accelererad införsäljning av bolagets produkter och tjänster.
 • Parallet med ovanstående arbeten med StoneBeach och Gartner Group har även ett antal mindre kunddialoger påbörjats. Flera av dessa kommer leda till affärsavslut inom kort.

 

VD har ordet

Efter att ha jobbat med bolaget sedan 2019 är det nu med stor entusiasm och glädje som jag tar mig an rollen som VD för JS Security.

Jag har en bakgrund inom system- och produktutveckling. Med en stor passion för ny teknik, specifikt Web3 teknologi som bygger på SaaS-modellen där man löser ett problem och skapar värde för slutkunden.

Cybersäkerhetsmarknaden är en otroligt hypad marknad men också en flexibel och rörlig värld som kan se ut på ett sätt idag och ett annat i morgon. Detta inspirerar och motiverar mig.

JS Security är ett utvecklingsbolag som har identifierat och utvecklar en kärnprodukt som löser ett problem för företag där de är som mest sårbara för en cyberattack. Lösningen är paketerad och konceptualiserad på ett sätt som möjliggör för oss att bygga vidare och ta fram ytterligare SaaS-orienterade cybersäkerhetsprodukter som på ett unikt sätt kan lösa problem för företag, myndigheter och privatpersoner.

Det är viktigt att man förstår skillnaden mellan olika cyber-attacker men också vad målet med en attack är. I många fall skyddar man hela bolagets infrastruktur men “glömmer” att skydda de delar som gör ett företag sårbart. Det är där JS Securitys produkter ska placeras. Vi vill skydda bolaget där det gör som mest ont att bli utsatt för en attack eller ett intrång, där data-“objekten” lagras och behöver skyddas.

JS Security har stora visioner som vi av utvecklings skäl, valt att dela upp i mindre produkter. Dessa produkter bygger på kärnan i vår verksamhet, det decentraliserade informationsskyddet. Detta möjliggör en aktiv integration mellan JS Security och vårt helägda dotterbolag StoneBeach.

StoneBeach besitter en fantastisk kunskap inom informations-säkerhet och har en väl inarbetad kundbas där JS produkter kan skapa konkreta värden inom en relativt snar framtid. Med detta sagt ser jag stora möjligheter till en accelererad försäljning genom vårt helägda dotterbolag, StoneBeach.

Som VD kommer jag ha en öppen policy gentemot våra investerare. Jag tycker det är viktigt att vi bygger en community runt JS Security där vi som bolag tillsammans med våra investerare ser och strävar mot den ultimata visionen – nämligen att Sverige skall ha världens säkraste cyberförsvar. Detta samtidigt som vi skapar stora värden för våra aktieägare.

Efter vårens företrädesemission har bolaget ekonomisk stabilitet. Vi har även gjort en intern omstrukturering och konverterat bolaget till ett renodlat SaaS-bolag. Detta gör att vi behöver färre utvecklare/konsulter och anställd personal än tidigare.

Vi kommer fortsätta med både våra Block och BlockCast. Dessutom har bolaget lanserat en officiell Discord-kanal som riktar sig till investerare och andra intressenter. Vi kommer att bli mer interaktiva i vår kommunikation för att förmedla vår vision som inte bara är hållbar utan också lättförståelig för marknaden. Jag tror att vi på detta sätt kommer kunna attrahera och välkomna många nya investerare.

Med detta sagt så välkomnar jag såväl våra gamla som nya investerare på JS Securitys 2.0 resa där transparens och positiv energi tillsammans med hårt arbete med tiden kommer göra bolaget till en stor aktör inom cybersäkerhet.

Jag vill slutligen rikta ett stort tack till de avgående styrelseledamöterna Christian Kronegård och Hans Orre samt vår tidigare tf VD Pontus Wilgodt för det arbete som har gjorts i bolaget under detta första år. JS Security är fortfarande bara i början av en mycket spännande resa. Jag tackar även både våra gamla och nya aktieägare för förtroendet att få ta JS Security till nästa nivå – att bygga ett starkt kommersiellt bolag.

Pierre Grönberg, VD
JS Security Technologies Group AB

JS Security publicerar kvartalsrapport för det andra kvartalet 2022

JS Security Technologies Group AB - Q2 - 2022