JSSEC 0.03 SEK

0.475 SEK

Newsroom

2022-07-01 16:06 Regulatory

JS Security offentliggör utfall i företrädesemission

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 28 juni 2022 och sammanställningen visar att 1 581 260 aktier, motsvarande cirka 23 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget anmälningar om teckning av ytterligare 1 726 598 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 25 procent för en total teckning om cirka 48 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 37 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således sammanlagt tecknad till 85 procent och JS Security tillförs cirka 7 613 931 kronor före emissionskostnader.

– Vi är glada över att så många aktieägare har valt att nyttja sin rätt att teckna aktier i JS Security och vi välkomnar alla nya aktieägare att följa oss på vår resa. Med kapitalet som nu tillförs JS Security fortsätter vi arbetet med att driva bolaget frammåt, säger Pierre Grönberg, grundare och tillträdande vd för JS Security.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort i form av en avräkningsnota att skickas till de som tilldelats aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 10 juni 2022 med anledning av Företrädesemissionen.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 585 687 SEK, från cirka 689 044 SEK till sammanlagt cirka 1 274 731 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 5 856 870 aktier till totalt 12 747 306 aktier.

Handel med BTA

Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 28, 2022.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Shortly Law AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Partner Fondkommission agerar emissionsinstitut.

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-01 18:06 CET.

JS Security offentliggör utfall i företrädesemission