JSSEC 0.35 SEK

6.7 SEK

Newsroom

2021-12-10 07:05 Regulatory

JS Security förvärvar informationssäkerhetsföretaget Stonebeach AB

StoneBeach förväntas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,6 MSEK under helåret 2021. Under perioden 1 januari 2021 – 30 september 2021 uppgick nettoomsättningen till ca 5,3 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1 MSEK. Under 2020 genererade StoneBeach en nettoomsättning om ca 4 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 340 TSEK.

StoneBeach verksamhet inom informationssäkerhet samt ‘’enterprise content services’’ adderar ett stort mervärde till JS Securitys produktportfölj och tillväxtstrategi. Ambitionen med förvärvet, är att stärka koncernen med ytterligare spetskompetens, befintliga kunder inom bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin. StoneBeach består idag av 5 medarbetare med expertkompetens inom dokument- och ärendehantering samt försäljning.

Initial köpeskilling uppgår till 4 MSEK och erläggs med i aktier i JS Security Technologies Group AB. Pris per aktie är 7,18 kr. Teckningskursen baseras på ett volymvägt snittpris (VWAP) om de 30 (trettio) handelsdagarnas aktiekurs mellan perioden 2021-09-21 till 2021-11-01 med en premie om 12%. Antalet nya aktier uppgår till 557 103. Säljarna är Mårten Bergsten (ägande: 54,5%), Tommy Hammarström (ägande: 32,5%), Fredrik Sundman (ägande: 10%) och Johan Fjeld (ägande: 3%). Utspädningen uppgår till ca 8 procent. Tilläggsköpeskilling kan utgå till säljaren beroende på prestation under 24-månadersperiod från tillträde. Tilläggsköpeskillingen skall i sin helhet erläggas av nyemitterade aktier i JS Security. 

Säljarna kommer att arbeta kvar i Stonebeach och kommer i och med denna transaktion lyda under lock-up avtal fram tills dess att 12 månader förflutit fr.o.m tillträdet. Vidare förbinder sig Säljarna att inte avyttra eller låna ut de aktier som tillfaller Säljarna vid eventuell Tilläggsköpeskilling fr.o.m 2024-01-31 och 12 månader framåt.

“Det är onekligen glädjande att vi nu kan gå vidare och fullfölja vårt förvärv av StoneBeach AB. StoneBeach är ett välskött och väletablerat företag med lång erfarenhet inom informationssäkerhet samt upparbetade kundkontakter som passar väl ihop med JS Security. Effekten av förvärvet blir också att vi nu breddar verksamheten samt snabbar på bolagets expansion och tillväxt tack vare StoneBeach och JS Security’s fina synergier.’’ säger Pontus Wilgodt, tf VD i JS Security

Efter registrering hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet uppgå till 689 043,70 kronor fördelat på 6 890 437 aktier.

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-10 08:05 CET.

Release