JSSEC 0 SEK

0.163 SEK

Newsroom

2022-10-17 14:14 Non-Regulatory

EU och GDPR ställs inför en ny Amerikansk presidentorder – JS Security upprätthåller fortsatt full integritet beträffande lagrad data

  • Amerikansk presidentorder signerades den 10:e oktober rörande regelverk för signalspaning och hantering av privatpersoners uppgifter.
  • JS Securitys lösningar stillar oron med att data lämnas ut till obehöriga. JS Security ger istället kunden full kontroll över sin egen data.
  • Risk för ny talan i EU-domstolen för att säkerställa att privatpersonens integritet på internet.

Den 10:e oktober 2022 undertecknades en ny presidentorder i USA av president Biden. Denna presidentorder har varit väntad efter att EU ogiltigförklarade förordningen, Privacy Shield, som rör hantering av data mellan EU och USA. Privacy Shield har även legat till grund för Schrems II-rättegången, där hantering av privatpersoners data varit i huvudfokus.

JS Security håller på att skapa en plug-and-play lösning som är 100% kompatibel med GDPR där våra kunder även får en säker lösning med decentralisering och kryptering. Samtidigt får våra kunder alla fördelar med att inte behöva bekymra sig för att bryta mot GDPR.

JS Securitys lagringsnätverk ger dig full kontroll över din lagrade data och vem som har tillgång till den. Nätverket som är byggt på kryptering och decentralisering ger en anonymitet som garanterar individens integritet på internet.

JS Security kommer fortsätta att bygga och driva vad vi tror kommer bli marknadens säkraste lösning för lagring av data. Att varje person eller organisation till fullo äger och kontrollerar sin information är den ultimata målsättningen med våra tjänster.

Den nya presidentorder är mycket viktig då den västerländska ekonomin är i stort beroende av att data kan flöda fritt mellan företag i EU och USA. Av denna anledningen har USA och EU-kommissionen lagt ner stora gemensamma ansträngningar för att återfå det förtroende som gick förlorat i och med den fällande domen i Schrems II-fallet (domstolsmål där Privacy Shield ogiltigförklarades). Man vill återupprätta den legala stabiliteten i det transatlantiska dataflödet. Ett dataflöde som möjliggör ekonomiska förbindelser mellan EU och USA med ett årligt underliggande värde på ca 7.1 biljoner dollar.

Det nya ramverket kommer bland annat innefatta ytterligare skyddsåtgärder för den amerikanska signalspaningsverksamheten samt ge EU-kommissionen en grund för att utvärdera och ta ett nytt beslut om adekvat skyddsnivå rörande hantering av personlig information. Ramverket ger även företag som använder standardavtalsklausuler och bindande företagsregler, för att överföra personuppgifter från EU till USA, en större rättsäkerhet.

De initiala bedömningar som gjorts av None of your business (en ideell organisation för digitala rättigheter och målsägande i Schrems-II målet) när detta publicerades är att denna presidentordern kommer stöta på svårigheter och inte bli godkänd av EU på följande basis:

  • Massövervakningen kan fortsätta via två typer av proportionalitet.
  • Mekanismen “Data Protection Review Court” är inte en domstol utan ett organ inom den amerikanska regeringens verkställande organ.
  • När det gäller mekanismer för prövning kommer den amerikanska regeringen varken bekräfta eller förneka att användaren övervakats.
  • Amerikanska företag behöver inte följa dataskyddsförordningen (GDPR)

Mot bakgrund av detta framhöll “None of your business” att man kommer att analysera dokumenten mer i detalj och kommer att publicera en detaljerad juridisk analys under de kommande veckorna. Om EU-kommissionens kommande beslut inte ligger i linje med gällande EU-lagstiftning och relevanta domar från EU-domstolen kommer man enligt None of your business sannolikt väcka ytterligare en talan vid EU-domstolen.

Källa: https://techlaw.se/varlden-president-biden-undertecknar-presidentorder-for-nytt-ramverk-mellan-eu-och-usa/

Ovan text har utarbetats efter bästa förmåga och en övertygelse om att informationen som presenteras är korrekt och tillförlitlig. De åsikter som uttrycks är våra egna, de är inte påståenden om fakta, och kan ändras utan föregående meddelande. De källor som hänvisas till har bedömts pålitliga men lämnas utan några som helst garantier. Tänk kritiskt på våra åsikter och gör din egen analys innan du fattar några investeringsbeslut.

EU och GDPR ställs inför en ny Amerikansk presidentorder - JS Security upprätthåller fortsatt full integritet beträffande lagrad data