JSSEC -0.05 SEK

7.05 SEK

Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

30/07/2021 10:00 am

Kallelse till extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB (publ) (Cision)

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB (publ), org.nr. 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma. Tid och plats: fredagen den 30 juli 2021 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

30/07/2021 12:00 am

Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB (Cision)

Idag, 30 juli 2021, höll JS Security Technologies Group AB extra bolagsstämma. Nedan framgår beslut från bolagets extrastämma.

Bolagordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är JS Security Technologies Group AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt genom bolag utveckla och sälja IT-relaterade tjänster och produkter, samt programvara och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallelse. Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. Årsstämma kan hållas i Göteborg eller Stockholm. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

______________________________________________________

Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma 2020-08-25

Revisor

Bolagets revisor

Parsells Revisionbyrå

Jan Hamberg, revisionsbyrån Parsells Revisionbyrå, är huvudansvarig revisor i Bolaget. Jan Hamberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.

Ledning & Styrelse

Ledning & styrelse

Pontus Wilgodt

Tillförordnad VD

Född: 1966 Anställd sedan: - Väsentliga uppdrag utanför bolaget: – Antal aktier: 332 790 aktier indirekt via bolag

Christopher Ramstedt

Grundare & Operativ chef

Född: 1996 Anställd sedan: - Väsentliga uppdrag utanför bolaget: – Antal aktier: 338 660 aktier privat och 161 350 aktier indirekt via bolag

Pierre Grönberg

Grundare & Head of Development

Född: 1996 Anställd sedan: - Väsentliga uppdrag utanför bolaget: – Antal aktier: 776 720 aktier privat

Styrelse

Christian Kronegård

Styrelseordförande

Född: 1988 Ledamot sedan: 2020 Utbildning: - Övriga uppdrag: Styrelseledamot i New Equity Venture International AB, VD i GOGO Lead Tech AB (publ). Antal aktier: -

Hans Orre

Styrelseledamot

Född: 1966 Ledamot sedan: 2020 Utbildning: - Övriga uppdrag: – Antal aktier: -

Per Holmstedt

Styrelseledamot

Ledamot sedan: 2020 Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Växjö och Lunds universitet Övriga uppdrag: – Antal aktier: 121 890 privat

Pontus WIlgodt

Styrelseledamot

Ledamot sedan: 2020 Utbildning: - Övriga uppdrag: – Antal aktier: 332 790 indirekt via bolag